KOUČING ZMÝŠĽANIA A ÚSPECHU
gold-deco-ornament-png-clip-art-image-ga

AKTUALIZÁCIE

Nasledujúce PODMIENKY POUŽÍVANIA A PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA sa môžu kedykoľvek a podľa vlastného uváženia majiteľa a prevádzkovateľa stránok zmeniť. Pre aktualizácie pravidelne navštevujte webovú stránku.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Please read the following terms of use relating to your use of this site, and all the sites listed below under our brand, carefully. By using these sites, you agree to these terms of use. We reserve the right to modify these terms at any time, so please check this page periodically for changes. By using these sites after we post any changes to these terms, you agree to accept those changes, whether or not you have reviewed them or been notified about them. If at any time you choose not to accept these terms of use, please do not use this site or any of our sites.

VLASTNÍCI A ZBERATELIA INFORMÁCIÍ

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na vaše používanie všetkých stránok a služieb, ktoré vlastní, hostuje alebo prevádzkuje Irena (ďalej spoločne len „my“, „nás“ alebo „naše“) vrátane stránok ownyourexcellence.com a akýchkoľvek iných stránok, ktoré sme vlastnili alebo prevádzkovali, vlastníme a prevádzkujeme alebo môžeme vlastniť alebo prevádzkovať v budúcnosti vrátane stránok so sociálnymi médiami (ďalej spoločne len „Stránky“). Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy a spomenutia Stránky v týchto podmienkach používania zahŕňajú všetky takéto Stránky. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na vaše používanie nepriradených Stránok, na ktoré môže ktorákoľvek zo Stránok prepojiť alebo odkazovať.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom týchto obchodných podmienok nás môžete kontaktovať na

ownyourexcellencellc@gmail.com

OBMEDZENIA

Obsah našich Stránok je chránený zákonmi o autorských právach a ochranných známkach a je majetkom ich vlastníkov. Pokiaľ nie je uvedené inak, máte prístup a možnosť používať informácie a materiály na Stránkach na osobné použitie. Nesmiete obsah meniť, upravovať, mazať, zobrazovať, prenášať, prispôsobovať, využívať alebo kopírovať na účely distribúcie alebo predaja akýchkoľvek informácií, materiálov, ochranných známok alebo autorských práv na Stránkach. Predtým, ako budete môcť publikovať, distribuovať, zobrazovať alebo komerčne využívať akýkoľvek materiál zo Stránok, musíte získať písomné povolenie od nás alebo od akejkoľvek inej entity, ktorá na Stránkach vlastní duševné vlastníctvo. Používaním stránok súhlasíte, že budete dodržiavať všetky oznámenia o autorských právach alebo iné zverejnené obmedzenia.

ODKAZY

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na naše Stránky, a nie na Stránky iných spoločností alebo organizácií vrátane tých, na ktorých odkazujeme. Nezachovávame, nevytvárame, neschvaľujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, reklamu, výrobky alebo iné materiály sprístupnené prostredníctvom akejkoľvek inej stránky, vrátane tých, na ktoré odkazujeme. Za žiadnych okolností nebudeme zodpovední, priamo ani nepriamo, za straty alebo škody, ktoré vám boli spôsobené alebo údajne spôsobené v súvislosti s vaším používaním akéhokoľvek obsahu, tovaru alebo služieb dostupných na ktorejkoľvek inej stránke. Iné Stránky môžu odkazovať na naše Stránky iba na základe povolenia. Ak chcete získať náš súhlas, môžete nás kontaktovať na základe vyššie uvedených informácií. Vyhradzujeme si právo zrušiť akékoľvek povolenie udelené vám alebo akejkoľvek organizácii, ktorej schvaľujeme odkazovanie na naše stránky, a kedykoľvek požadovať ukončenie akéhokoľvek takého odkazovania na ktorúkoľvek zo Stránok podľa nášho vlastného uváženia.

UDALOSTI, INFORMÁCIE A ZMENY ROZPISOV REČNÍKOV

Udalosti, podujatia, informácie a rozpis prenášajúcich, ktoré sú zobrazené na našich Stránkach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PRISPIEVANIE

Uvítame vaše komentáre ku ktorejkoľvek zo Stránok. Na našich seminároch alebo v našich spravodajcoch alebo produktoch však nebudeme posudzovať ani zahŕňať nevyžiadané kreatívne príspevky alebo návrhy na témy. Dúfame, že pochopíte, že cieľom tohto rozhodnutia je vyhnúť sa možným nedorozumeniam v prípade, že sa myšlienky vyvinuté našimi zamestnancami budú zdať podobné nápadom predloženým nám. Preto musíme požiadať, aby ste nám neposielali žiadne originálne kreatívne nápady, návrhy alebo materiály. Ak nám napriek našej žiadosti pošlete akýkoľvek nápad, návrh alebo materiál (ďalej len „Prispievanie“ alebo „Príspevok“), stane sa naším majetkom. Nebudeme podliehať žiadnej povinnosti dôvernosti pri žiadnom príspevku a nebudeme zodpovední za žiadne použitie ani zverejnenie akéhokoľvek príspevku. V prípade, že nám niečo predložíte a je to nevyžiadané, budeme výhradne vlastniť všetky práva Príspevku na celom svete a budeme mať nárok na neobmedzené použitie Príspevku na akýkoľvek účel, bez kompenzácie alebo oznámenia autorovi Príspevku. Vzhľadom na túto skutočnosť vás žiadame, aby ste nám nesprostredkúvali príspevky, tvorivé projekty, najmä tie, ktoré sú pre vás dôverné alebo osobné.

FÓRA

„Fórum“ znamená akékoľvek diskusné fórum, diskusnú miestnosť, fórum hodnotení používateľov alebo inú interaktívnu službu, ktoré sa nachádzajú na ktorejkoľvek zo Stránok a zahŕňa verejné tabule a súkromné ​​priečinky. Ak sa chcete zapojiť do akéhokoľvek Fóra, musíte sa zaregistrovať v súlade s pokynmi, ktoré nájdete na Stránkach. Nesmiete uverejňovať príspevky na žiadnom fóre ani odosielať inému používateľovi Fóra alebo našim zamestnancom žiadny materiál, ktorý je urážlivý, vulgárny, vyhrážavý, obťažujúci, nemiestny, hanlivý, obscénny, narušuje súkromie osoby, porušuje akékoľvek práva duševného alebo iného vlastníctva, alebo by to inak porušovalo akýkoľvek zákon. Nesmiete používať žiadne Fórum komerčným spôsobom. Nesmiete uverejňovať materiál, ktorý vyžaduje finančné prostriedky alebo ktorý propaguje alebo vyžaduje tovar alebo služby. Nesmiete uverejňovať materiál, o ktorom je známe, že je nepravdivý. Nesmiete uverejňovať správy, ktoré obsahujú informácie s vplyvom na ceny akcií. Nesmiete zverejňovať ani prenášať žiadne informácie, softvér alebo iný materiál, ktorý obsahuje vírus alebo inú škodlivú súčasť. Nezodpovedáme za žiaden materiál, ktorý sa objaví na Fóre na Stránkach, s výnimkou materiálu podpísaného jedným z našich identifikovaných zástupcov. Nezodpovedáme za skríning materiálov zverejnených používateľmi z dôvodu urážky na cti, obscénnosti, narušenia súkromia, porušenia autorských práv alebo ochranných známok, presnosti ani z akýchkoľvek iných dôvodov. Vyhradzujeme si však právo upraviť alebo odstrániť správy alebo iný materiál, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za porušujúci, ofenzívny, urážlivý, nepravdivý, obscénny, zastaraný alebo inak neprijateľný. Vyhradzujeme si tiež právo upravovať materiály z akýchkoľvek iných dôvodov. Bez ohľadu na to, či takýto materiál upravíme alebo odstránime, používatelia zostávajú výlučne zodpovední za obsah svojich správ alebo príspevkov. Zverejnením na Stránkach udeľujete (alebo zaručujete, že vlastník týchto práv výslovne udelil) nám a / alebo príslušným pridruženým spoločnostiam celosvetové, trvalé, nevýlučné právo používať vaše otázky, pripomienky a príspevky v pôvodnom alebo upravenom znení v televíznych programoch, knihách, článkoch, komentároch alebo na akomkoľvek inom médiu, ktoré je teraz známe alebo sa v budúcnosti vyvinie. Zaručujete tiež, že vlastníte alebo iným spôsobom kontrolujete všetky práva na obsah, ktorý ste uverejnili, a že verejné zverejňovanie a používanie tohto obsahu nami nebude porušovať práva žiadnej tretej strany. Ďalej zaručujete, že sa upustilo od akýchkoľvek „morálnych práv“ na zverejnené materiály. Nemáte nárok na kompenzáciu za akékoľvek materiály, ktoré zverejníte na Stránkach.

REGISTRÁCIA

Podľa nášho uváženia môžeme pozastaviť alebo ukončiť registráciu ktoréhokoľvek používateľa fóra alebo všeobecného používateľa, ktorý porušuje ktorúkoľvek z týchto podmienok používania, obchodných podmienok, akýchkoľvek pokynov správcu Fóra alebo akéhokoľvek iného správania, ktoré podľa nášho uváženia považujeme za nevhodné.

ZRIEKNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Informácie, služby, produkty, výroky, témy seminárov a materiály na našich stránkach sú poskytované „tak, ako sú“ a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných. Zriekame sa všetkých záruk, vyjadrených alebo predpokladaných, vrátane ale nie výhradne, efektívnosti nápadov alebo stratégií úspechu uvedených na tejto stránke, ako aj tých, ktoré sú poskytované v našich produktoch alebo našim účastníkom na našich podujatiach a udalostiach. Ani my, ani žiaden z našich príslušných poskytovateľov licencií alebo dodávateľov nezaručujeme, že akékoľvek funkcie obsiahnuté na Stránkach budú neprerušené alebo bezchybné, že budú odstránené chyby alebo že Stránky alebo server, ktorý ich poskytuje, sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. My ani žiaden z našich príslušných poskytovateľov licencií alebo dodávateľov nezaručujeme ani nevyjadrujeme žiadne vyhlásenia týkajúce sa používania alebo výsledkov využívania služieb, výrobkov, informácií alebo materiálov na tejto stránke, pokiaľ ide o ich správnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo inak. Vy (a nie my, ani žiadny z našich príslušných poskytovateľov licencií alebo dodávateľov) preberáte všetky náklady na všetky potrebné opravy, údržbu alebo korekciu vášho systému. Uplatnitelné právne predpisy nemusia umožniť vylúčenie predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Neschvaľujeme, nezaručujeme ani negarantujeme žiadnych prednášajúcich, produkty alebo služby ponúkané na Stránkach alebo na ktoré odkazujeme. Nie sme stranou a nemonitorujeme žiadne transakcie medzi používateľmi a poskytovateľmi produktov alebo služieb tretích strán.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Za žiadnych okolností, vrátane, ale nielen, z nedbanlivosti, nebudeme my ani žiaden z našich poskytovateľov licencií alebo dodávateľov zodpovedný za akékoľvek osobitné alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov alebo informácií na Stránkach, alebo akéhokoľvek produktu alebo služby poskytovanej na týchto Stránkach, aj keď boli upovedomené o možnosti takejto škody. Uplatnitelné právne predpisy nemusia umožniť obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti alebo náhodné alebo následné škody (vrátane, ale nielen) stratených údajov), takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. V žiadnom prípade nesmie celková zodpovednosť voči vám alebo žiadnemu z našich poskytovateľov licencií alebo dodávateľov za všetky škody, straty a dôsledky konania (či už v zmluve, delikte alebo inak) prekročiť sumu, ktorú ste nám zaplatili, ak vôbec, za prístup na Stránky.

Za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť ani priamo, ani nepriamo za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá vám bola spôsobená alebo údajne spôsobená v súvislosti s vaším využívaním akýchkoľvek rád, tovaru alebo služieb, ktoré dostanete od hosťujúceho prednášajúceho rečníka na našich Stránkach alebo na niektorej z našich udalostí.

Taktiež nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré sú spôsobené alebo údajne spôsobené našim hosťujúcim prednášajúcim v súvislosti so zobrazením ich fotografie, mena alebo biografie zverejnenej na našich Stránkach alebo v našich marketingových materiáloch.

ŽIADNE ODBORNÉ PORADENSTVO

Informácie obsiahnuté alebo sprístupňované prostredníctvom Stránok (vrátane, ale nielen, informácií obsiahnutých v nástenkách, textových súboroch alebo chatoch) nemôžu nahradiť alebo zastúpiť služby vyškolených odborníkov v akejkoľvek oblasti vrátane, ale nielen, finančnej, lekárskej, psychologickej alebo právnej oblasti. Obzvlášť by ste sa mali pravidelne poradiť s lekárom o všetkých záležitostiach týkajúcich sa fyzického alebo duševného zdravia, najmä o akýchkoľvek príznakoch, ktoré si môžu vyžadovať diagnostiku alebo lekársku starostlivosť a profesionálnu liečbu. My a naši poskytovatelia licencií alebo dodávatelia neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa liečenia, konania alebo aplikácie liekov alebo prípravkov akoukoľvek osobou na základe informácií ponúkaných alebo poskytnutých v rámci alebo prostredníctvom Stránok. Ani my, ani naši partneri ani žiadne z ich pridružených spoločností nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, následné, špeciálne, exemplárne alebo iné škody, ktoré môžu vzniknúť, vrátane, ale nielen, ekonomických strát, zranení, chorôb alebo smrti. Vy sami ste zodpovední a zodpovedáte za svoje rozhodnutia, činy a výsledky v živote a používaním Stránok súhlasíte, že za žiadnych okolností nebudete trvať na tom, že sa jedná o našu zodpovednosť za akékoľvek také rozhodnutia, činy alebo dôsledky.

EARNINGS DISCLAIMER

Neveríme v programy „zbohatnite“ - pridávame hodnotu, budujeme skutočnú a profesionálnu kariéru a slúžime iným s dokonalosťou a stálosťou. Naše programy sú určené na pomoc s osobným rozvojom. Naše programy si vyžadujú veľa práce a disciplíny, rovnako ako akékoľvek užitočné úsilie alebo program ďalšieho profesionálneho vzdelávania. Nezaregistrujte sa do našich programov, ak veríte v mýtus alebo ideológiu „peniaze za nič, rýchle zbohatnutie“; Chceme iba serióznych ľudí, ktorí sa venujú skutočnému profesionálnemu rozvoju, a ktorí chcú pridať hodnotu a posunúť seba a ľudstvo vpred. Ako je stanovené zákonom, nemôžeme a nerobíme žiadne záruky týkajúce sa vašej schopnosti dosiahnuť výsledky alebo zarobiť si peniaze pomocou našich nápadov, informácií, nástrojov alebo stratégií. Nepoznáme vás a okrem toho sú vaše výsledky v živote závisia od Vás. Súhlasíte? Chceme iba pomôcť tak, že poskytneme skvelý obsah, nasmerovanie a stratégie. Mali by ste vedieť, že všetky produkty a služby našej spoločnosti slúžia iba na vzdelávacie a informačné účely. Nič na tejto stránke, na žiadnom z našich webových stránok ani v našom obsahu alebo učebných osnovách nie je prísľubom alebo zárukou výsledkov alebo budúcich zárobkov a neponúkame žiadne právne, lekárske, daňové ani iné odborné poradenstvo. Akékoľvek finančné čísla, na ktoré sa tu odkazuje, alebo na ktorejkoľvek z našich stránok, slúžia iba na ilustráciu pojmov a nemali by sa považovať za priemerné zárobky, presné zárobky alebo prísľuby skutočného alebo budúceho výkonu. Rozhodnutia na základe akýchkoľvek informácií prezentovaných v našich produktoch, udalostiach, službách alebo na webovej Stránke by sa mali robiť iba s vedomím, že by ste mohli zažiť riziko alebo stratu rovnako ako akékoľvek podnikateľské úsilie. Buďte opatrní a vždy sa poraďte so svojím účtovníkom, právnikom alebo profesionálnym poradcom skôr, ako začnete konať v súvislosti s týmito alebo akýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa zmeny životného štýlu alebo vášho podnikania alebo financií. Vy sami ste zodpovední a zodpovedáte za svoje rozhodnutia, činy a výsledky v živote a svojou registráciou tu súhlasíte, že za žiadnych okolností nebudete trvať na tom, že sa jedná o našu zodpovednosť za akékoľvek také rozhodnutia, činy alebo dôsledky.

RODIČOVSKÉ OBMEDZENIE

Webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 13 rokov a nebudeme vedome zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu detí od detí mladších ako 13 rokov. Dôrazne odporúčame, aby sa rodičia podieľali na prieskume internetu a akýchkoľvek online službách svojich detí a aby rodičovské kontroly vo svojom prehliadači využívali na obmedzenie oblasti internetu, ku ktorým majú ich deti prístup. Podľa nášho uváženia môžeme od používateľov mladších ako 18 rokov požadovať, aby získali súhlas rodiča alebo opatrovníka na prezeranie určitého obsahu, a môžeme obmedziť prístup k určitému obsahu používateľom nad určeným vekom. Súhlasíte, že budete dodržiavať akékoľvek také obmedzenia a že nikomu nepomôžete zabrániť týmto obmedzeniam.

DÔVERNOSŤ A NE-KONKUROVANIE

Používatelia našich stránok týmto berú na vedomie, že nástroje, procesy, stratégie, materiály a informácie uvedené na našich Stránkach sú chránené autorskými právami a značkami, takže používatelia súhlasia s tým, že nebudú zaznamenávať, duplikovať, distribuovať, učiť alebo trénovať z našich informácií akýmkoľvek spôsobom bez nášho výslovného písomného súhlasu. Akékoľvek neoprávnené použitie alebo distribúcia proprietárnych konceptov, materiálov a duševného vlastníctva našich Stránok, vami alebo vašimi zástupcami je zakázané a Vlastník bude podnikať právne kroky a vynahradenie všetkých škôd, ak sú porušené tieto podmienky, aby tak chránil svoje práva.

DIGITÁLNE PRODUKTY

Digital products that are downloadable are not eligible for return.

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie a bezpečnosť a podrobne sme vysvetlili kroky, ktoré k tomu činíme. Osoby, ktoré sa rozhodnú pre prístup k týmto stránkam z iných miest, konajú z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú za dodržiavanie miestnych zákonov, ak sú platné príslušné miestne právne predpisy.

VONKAJŠIE STRÁNKY (ICH PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA MÔŽU BYŤ ODLIŠNÉ)

Stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ako napríklad webové stránky nášho sponzora alebo odkazy na kníhkupcov, ktoré môžu ponúkať produkty alebo služby, ktoré môžu naši zákazníci považovať za užitočné. Tieto stránky môžu od vás požadovať informácie. V takom prípade sa zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov bude riadiť zásadami ochrany osobných údajov platnými pre takú stránku. Nekontrolujeme zásady ochrany osobných údajov, obsah ani odkazy, ktoré sa zobrazujú na týchto stránkach. Skôr ako niektorému z nich poskytnete svoje osobné informácie, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

AKO A PREČO ZHROMAŽĎUJEME ÚDAJE

Zhromažďujeme vaše informácie, aby sme zaznamenali a podporili vašu účasť na činnostiach, ktoré si zvolíte. Ak sa napríklad zaregistrujete na seminár, informácie sa použijú na rezervovanie sedadla, sledovanie vašich preferencií a na informovanie o seminári a súvisiacich udalostiach. Ako návštevník našich stránok sa môžete venovať mnohým aktivitám bez toho, aby ste poskytli akékoľvek osobné informácie. V súvislosti s inými činnosťami, ako je využitie registrácie na seminár alebo stiahnutie, vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých informácií o sebe vyplnením a odoslaním online formulára. Je to úplne dobrovoľné, aby ste sa zapojili do týchto aktivít. Ak sa však pre tieto činnosti rozhodnete, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných informácií, ako napríklad meno a priezvisko, poštovú adresu (vrátane PSČ), e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje platobnej karty a ďalšie osobné údaje a informácie. Ak neposkytnete povinné údaje týkajúce sa konkrétnej činnosti, nebudete sa môcť do tejto činnosti zapojiť. Vo všetkých prípadoch od vás zhromažďujeme osobné identifikačné údaje, iba ak nám tieto informácie dobrovoľne poskytnete. Tiež vám povieme, ako používame vaše informácie, alebo či ich zdieľame s inou stranou. Pokiaľ nie je v týchto zásadách stanovené inak, nikdy úmyselne nezverejníme žiadne osobné identifikačné údaje o vás ako individuálnom používateľovi žiadnej tretej strane bez toho, aby sme dostali vaše povolenie. Ak nám poskytnete svoje kontaktné informácie, môžete od nás dostávať pravidelné e-maily, korešpondencie alebo hovory s informáciami o nových produktoch a službách, dôležitých otázkach alebo nadchádzajúcich udalostiach. Ak chcete byť odstránení z akýchkoľvek poštových, e-mailových, telefónnych alebo iných zoznamov, informujte nás o tom e-mailom na adrese [ownyourexcellencellc@gmail.com]. Taktiež môžete nám napísať na vyššie uvedené kontaktné informácie. Poskytnite nám presné meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefón. Vaše meno bude okamžite odstránené z príslušných zoznamov. Keď používate naše stránky, my alebo náš autorizovaný poskytovateľ technologických služieb, môžeme od vás tiež zhromažďovať určité technické a smerovacie informácie, aby sme uľahčili vaše používanie stránky a služieb na nej. Tieto informácie používame na správu stránky a na porozumenie a meranie prevádzkových zvyklostí na stránke, aby sme vedeli, ktoré oblasti našich stránok sú obľúbené u našich používateľov, ktoré oblasti je potrebné vylepšiť a aké technológie sa používajú, aby sme mohli neustále zlepšovať naše stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú v súhrnnej podobe bez toho, aby ste vás alebo ktoréhokoľvek používateľa identifikovali individuálne. Tieto súhrnné, neidentifikujúce štatistické údaje môžeme použiť na štatistické analýzy, marketingové alebo podobné propagačné účely. Tieto údaje často sledujeme u nášho poskytovateľa technologických služieb pomocou cookies počas vašej návštevy. Cookies je malé množstvo údajov, ktoré do vášho prehliadača prenáša webový server a môže ich čítať iba server, ktorý vám ich dal. Funguje ako vaša identifikačná karta a umožňuje nám zaznamenávať vaše heslá, nákupy a preferencie. Nemôže byť spustený ako kód alebo obsahovať vírusy. Väčšina prehliadačov je pôvodne nastavená na prijímanie súborov cookies. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil na prijatie súboru cookie, čo vám dáva možnosť rozhodnúť sa, či ho prijmete alebo nie. (Pre niektoré webové stránky, ktoré vyžadujú autorizáciu, cookies nie sú voliteľné. Používatelia, ktorí sa rozhodnú neakceptovať cookies, pravdepodobne nebudú mať prístup k týmto stránkam.)

VÝNIMKY PRAVIDIEL OCHRANY SÚKROMIA

Aj keď sme odhodlaní zachovať vaše informácie súkromne a bezpečne, máme nasledujúce výnimky z našich pravidiel ochrany osobných údajov: Uvoľníme konkrétne informácie o vás alebo vašom účte, aby sme vyhoveli všetkým platným právnym požiadavkám alebo procesom, ako je príkaz na vyhľadávanie, predvolanie, štatút alebo súdny príkaz. Osobitné informácie zverejníme aj v osobitných prípadoch, napríklad ak dôjde k pokusu o narušenie bezpečnosti stránok alebo k fyzickému alebo majetkovému ohrozeniu vás alebo iných. Informácie o používateľovi vrátane informácií umožňujúcich identifikáciu osôb môžeme prevádzať aj v súvislosti s fúziou, zlúčením, predajom súvisiacich aktív alebo rozdelením spoločnosti alebo inými zásadnými zmenami v spoločnosti. Informácie, ktoré zadáte pri nákupe alebo online darovaní, sa ďalej zdieľajú so spracovateľmi platieb, finančnými platobnými bránami a spoločnosťou vydávajúcou kreditné karty, za účelom autorizácie platby kreditnými alebo platobnými kartami. Takéto informácie sa môžu zdieľať aj s tretími stranami, ktoré sú potrebné, výlučne na účely vykonávania transakcií. Upozorňujeme, že ak poskytujete osobné informácie online prostredníctvom diskusného fóra alebo miesta uverejňovania príspevkov, tieto informácie môžu zhromažďovať a používať tretie strany. Aj keď sa snažíme chrániť súkromie našich používateľov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré uverejníte na týchto fórach. Tieto informácie zverejňujete na svoje vlastné riziko.

MISCELLANEOUS

Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonom, bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy. Súhlasíte s tým, že akékoľvek právne alebo majetkové konanie, ktoré vznikne z týchto podmienok alebo sa na ne vzťahuje, bude predmetom mediácie. Ak sa zistí, že ktorákoľvek z týchto podmienok používania je nezákonná, neplatná alebo z akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľná, bude sa toto ustanovenie považovať za oddeliteľné od ostatných podmienok používania a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Tieto podmienky môžu byť upravené iba zverejnením zmien v týchto obchodných podmienkach používania na našich Stránkach.

 

-----------

Aktualizované Pravidlá Ochrany Súkromia

 

TIETO PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA POPISUJÚ, ŽE VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE SA ZÍSKAJÚ, POUŽÍVAJÚ A ZDIEĽAJÚ SI, KEĎ NAVŠTEVUJETE ALEBO UPLATŇUJETE NÁKUPNÚ OBJEDNÁVKU NA SHELLYBULLARD.COM, MANIFESTYOURLOVE.COM, THEABUNDANCECOURSE.COM ALEBO ZADARMO (ĎALEJ LEN “STRÁNKA”).

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

KEĎ NAVŠTÍVITE STRÁNKU, AUTOMATICKY ZÍSKAVAME URČITÉ INFORMÁCIE O VAŠOM ZARIADENÍ VRÁTANE INFORMÁCIÍ O VAŠOM WEBOVOM PREHLIADAČI, IP ADRESE, ČASOVEJ ZÓNE A NIEKTORÝCH COOKIES, KTORÉ SÚ INŠTALOVANÉ NA VAŠE ZARIADENIE. OKREM TOHO POČAS VÁŠHO PREHLIADANIA STRÁNKY ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH STRÁNKACH ALEBO PRODUKTOCH, KTORÉ SI PREZRIETE, AKÉ WEBSTRÁNKY ALEBO VYHĽADÁVAČE VÁS ODKÁZALI NA STRÁNKU, A INFORMÁCIE O VAŠEJ INTERAKCIÍ SO STRÁNKOU. TÝMTO AUTOMATICKY-ZBIERANÝM INFORMÁCIÁM HOVORÍME “INFORMÁCIE ZARIADENIA”.

 

INFORMÁCIE ZARIADENIA ZHROMAŽĎUJEME POMOCOU NASLEDUJÚCICH TECHNOLÓGIÍ:

- „COOKIES“ SÚ SÚBORY ÚDAJOV, KTORÉ SÚ ULOŽENÉ NA VAŠOM ZARIADENÍ ALEBO POČÍTAČI A ZAHŔŇAJÚ ANONYMNÝ UNIKÁTNY IDENTIFIKÁTOR. PRE VIAC INFORMÁCIÍ O COOKIES A AKO ZAKÁZAŤ COOKIES NAVŠTÍVTE HTTP://WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG.

- „ZÁZNAMOVÉ SÚBORY“ SLEDUJÚ ČINNOSTI, KTORÉ SA DEJÚ NA STRÁNKE, A ZÍSKAVAJÚ ÚDAJE VRÁTANE VAŠEJ IP ADRESY, TYPU PREHLIADAČA, POSKYTOVATEĽA INTERNETOVÝCH SLUŽIEB, REFERENČNÝCH/VÝSTUPNÝCH STRÁNOK A DÁTUMOV/ČASOVÝCH ZNAČIEK.

- „WEBOVÉ BEACONY“, „TAGY“ A „PIXELY“ SÚ ELEKTRONICKÉ SÚBORY POUŽÍVANÉ NA ZÁZNAM INFORMÁCIÍ O VAŠOM POUŽÍVANÍ STRÁNKY.

 

TAKTIEŽ, AK NAKÚPITE ALEBO SA POKÚSITE NAKUPOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, ZHROMAŽĎUJEME OD VÁS URČITÉ INFORMÁCIE, VRÁTANE VÁŠHO MENA, FAKTURAČNEJ ADRESY, DORUČOVACEJ ADRESY, PLATOBNÝCH INFORMÁCIÍ (VRÁTANE ČÍSEL KREDITNEJ KARTY, PAYPAL ÚDAJOV), EMAILOVEJ ADRESY A TELEFÓNNEHO ČÍSLA. TÝMTO ÚDAJOM HOVORÍME “OBJEDNÁVKOVÉ ÚDAJE ”.

 

KEĎ V TÝCHTO PRAVIDLÁCH OCHRANY SÚKROMIA ODKAZUJEME NA “OSOBNÉ ÚDAJE”, VRAVÍME AJ O INFORMÁCIÁCH ZARIADENIA, AJ O OBJEDNÁVKOVÝCH ÚDAJOCH.

 

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

VŠEOBECNE ZHROMAŽĎUJEME OBJEDNÁVKOVÉ ÚDAJE PRE VYBAVOVANIE AKEJKOĽVEK OBJEDNÁVKY NA STRÁNKE (VRÁTANE SPRACOVANIA VAŠICH PLATOBNÝCH INFORMÁCIÍ A MOŽNOSTI VYSTAVENIA FAKTÚR A/ALEBO POTVRDENIA OBJEDNÁVKY). OKREM TOHO OBJEDNÁVKOVÉ ÚDAJE POUŽÍVAME NA:

- KOMUNIKÁCIU S VAMI;

- ZAMEDZENÍ OBJEDNÁVKY S POTENCIÁLNYM RISKOM ALEBO PODVODOM ; A

- AK STE PROSTREDNÍCTVOM PREFERENCIE O TO POŽIADALI, TAK PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A PROPAGÁCIE V SÚVISLOSTI S NAŠIMI PRODUKTAMI A SLUŽBAMI.

 

POUŽÍVAME INFORMÁCIE O ZARIADENÍ, KTORÉ ZBERÁME, ABY NÁM POMÁHALI V OBLASTI POTENCIÁLNEHO RIZIKA A PODVODU (OBZVLÁŠŤ, VAŠEJ ADRESY IP), A VŠEOBECNE NA ZLEPŠENIE A OPTIMALIZÁCIU NAŠEJ STRÁNKY (NAPRÍKLAD GENEROVANIE ANALYTICKÝCH INFORMÁCIÍ, AKO NAŠI ZÁKAZNÍCI PREHLIADAJÚ A PRACUJÚ SO STRÁNKOU, A POSÚDENIE ÚSPECHU NAŠICH MARKETINGOVÝCH A REKLAMNÝCH KAMPANÍ).

INFORMÁCIE O ZARIADENÍ POUŽÍVAME, ABY NÁM POMOHLI ODOSIELAŤ VIAC RELEVANTNÝCH MARKETINGOVÝCH KAMPANÍ PROSTREDNÍCTVOM FACEBOOKU A GOOGLE.

 

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZDIEĽAME S TRETÍMI STRANAMI, KTORÉ NÁM POMÁHAJÚ POUŽÍVAŤ VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE. NAPRÍKLAD, POUŽÍVAME PAYPAL NA  SPRACOVANIE PLATIEB. VIAC INFORMÁCIÍ O TOM, AKO GOOGLE POUŽÍVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NÁJDETE TU: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/INTL/EN/POLICIES/PRIVACY/. TAKTIEŽ SA MÔŽETE VYŇAŤ Z GOOGLE ANALYTICS TU: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT.

 

NA KONIEC, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽEME TAKTIEŽ ZDIEĽAŤ PRI DODRŽIAVANÍ PLATNÝCH ZÁKONOV A REGULÁCIÍ, PRI ODOZVE NA SÚDNE PREDVOLANIE, PRÍKAZ NA PREHLIADKU ALEBO INÉ PRÁVNE POŽIADAVKY O ÚDAJE, KTORÉ OBDRŽÍME, ALEBO ABY SME INÝM SPÔSOBOM MOHLI CHRÁNIŤ NAŠE PRÁVA.

 

PROPAGÁCIA NA ZÁKLADE SPRÁVANIA

AKO JE POPÍSANÉ VYŠŠIE, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAME NA TO, ABY SME VÁM MOHLI POSKYTOVAŤ PRISPÔSOBENÚ PROPAGÁCIU ALEBO MARKETINGOVÚ KOMUNIKÁCIU, KTORÁ BY VÁS PODĽA NÁS MOHLA ZAUJÍMAŤ. PRE VIAC INFORMÁCIÍ O FUNGOVANÍ CIELENEJ PROPAGÁCIE MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ STRÁNKU INICIATÍVY SIEŤOVEJ PROPAGÁCIE NA HTTP://WWW.NETWORKADVERTISING.ORG/UNDERSTANDING-ONLINE-ADVERTISING/HOW-DOES-IT-WORK.

 

PRE VYŇATIE Z CIEĽENEJ PROPAGÁCIE MÔŽETE POUŽIŤ ODKAZY NIŽŠIE:

- FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SETTINGS/?TAB=ADS

- GOOGLE: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ANONYMOUS

 

OKREM TOHO SA MÔŽETE VYŇAŤ Z NIEKTORÝCH TAKÝCHTO SLUŽIEB NA PORTÁLY VYŇATIA PROPAGAČNEJ ALIANCIE NAHTTP://OPTOUT.ABOUTADS.INFO/.

 

NEZAZNAMENÁVANIE

PROSÍM VEDZTE, ŽE NEMENÍME FUNGOVANIE ZBIERANIA ÚDAJOV NAŠEJ STRÁNKY, AK VIDÍME “DO NOT TRACK“ SIGNÁL TZV. NEZAZNAMENÁVACÍ SIGNÁL Z VÁŠHO PREHLIADAČA.

 

VAŠE PRÁVA

MÁTE PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM, KTORÉ O VÁS MÁME, A POŽIADANIE O OPRAVENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKTUALIZÁCIU ALEBO VYMAZANIE. AK BY STE CHCELI UPLATNIŤ TOTO PRÁVO, PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÝCH ÚDAJOV NIŽŠIE.

 

ZACHOVANIE ÚDAJOV

AK POMOCOU STRÁNKY VYTVORÍTE OBJEDNÁVKU, PAYPAL ZAZNAMENÁ VAŠE OBJEDNÁVKOVÉ ÚDAJE PRE NAŠE ZACHOVANIE, AŽ DO MOMENTU, KEDY NÁS POŽIADATE O VYMAZANIE TÝCHTO ÚDAJOV.

 

ZMENY

Z ČASU NA ČAS MÔŽEME TIETO PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA AKTUALIZOVAŤ, ABY ODZRKADĽOVALI, NAPRÍKLAD, ZMENY V NAŠEJ PRAXI ALEBO AJ Z INÝCH OPERAČNÝCH, PRÁVNYCH ALEBO REGULAČNÝCH DÔVODOV.